Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup na webovej stránke www.videocoach.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je JKD Slovakia s.r.o., so sídlom Pavla Suržina 69/4, 053 11 Smižany, IČO: 363212741, DIČ: 2021633526.

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie:

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

Tento materiál je informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovania tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Objednávkou tohto programu prijímate, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len na zodpovednosti kupujúceho a predávajúci za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

 1. Objednávka

Kupujúci objednáva vybrané služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tj. Predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.videocoach.sk spoločnosti JKD Slovakia s.r.o a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky.

 1. Cena tovaru, faktúry

V súhrne prihlášky nájdete všetky ceny služieb ako bez DPH, tak aj s DPH v zákonnej výške.

Faktúra: Ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad - faktúru, ktorý slúži ako doklad o zakúpení tovaru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

 1. Forma a spôsob platby

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GoPay s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímanie platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti GoPay s.r.o.

Možnosti platieb:

 1. Online platobnou kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro
 2. Online bankovým prevodom

Zabezpečenie:

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

 1. Dodacie podmienky

Ihneď po uhradení záväznej objednávky, budú zaslané kupujúcemu prístupové údaje do členskej sekcie. V členskej sekcii sú k dispozícii vzdelávacie videá programu videocoach.sk a ďalšie výučbové materiály k tomuto programu.

 1. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.

Odstúpenie je nutné podať elektronickou formou na email: coach@videocoach.sk s vyhlásením, že kupujúci od zmluvy odstupuje a s priložením kópie faktúry / daňového dokladu a dátumu nákupu.

Predávajúci zašle kupujúcemu dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene online kurzu vrátane DPH. Čiastka bude vrátená najneskôr do 14 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Po odstúpení od zmluvy bude znemožnený prístup do členskej sekcie plateného online programu videocoach.sk prípadne k ďalším bonusom z programu.

 1. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť JKD Slovakia s.r.o. sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných dát kupujícho, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Osobné dáta aj údaje o nákupoch sú ukladané v databáze so zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.

Vyplnením objednávkového formulára súhlasí kupujúci so zaradením všetkých vyplnených osobných údajov do databázy spoločnosti JKD Slovakia s.r.o. ako správcovi, a s ich následným spracovaním pre marketingové účely a obchodné oznámenia prostredníctvom elektronických prostriedkov a to na dobu do odvolania súhlasu.

JKD Slovakia s.r.o. spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči kupujúcim a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní Záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho emailu a zaslaním údajov k platbe.

JKD Slovakia s.r.o. týmto oznamuje kupujúcim, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri spracúvaní osobných údajov sa predpokladá, že osobné údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov: Firma 2.0 s. r. o., Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 292 103 72.

Kupujúci môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese coach@videocoach.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu a údaje budú následne vymazané. V prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

 1. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 15.4.2015. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.